โค้ด การแชร์ไฟล์ผ่านอีเมลด้วย App Script

 คัดลอกโค้ดนี้ เพื่อทำตามคลิปสอนครูอภิวัฒน์function onOpen(){
 const ui = SpreadsheetApp.getUi()
  .createMenu("แชร์ไฟล์ทางอีเมล")
  .addItem("แชร์ไฟล์", "shareFile")
  .addToUi()
  }
function shareFile() {
 const sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet()
 const fileId = sheet.getRange(2, 1).getValue()
 const email = sheet.getRange(2, 2, sheet.getLastRow()-1, 2).getValues()
 const file = DriveApp.getFileById(fileId)
 email.forEach(function (row) {
  if (row[1] === "ดูได้อย่างเดียว") {
   file.addViewer(row[0])
  }
  else if (row[1] === "แสดงความคิดเห็น") {
   file.addCommenter(row[0])
  }
  else if (row[1] === "แก้ไข") {
   file.addEditor(row[0])
  }
  else {
   SpreadsheetApp.getUi().alert("อนุญาตเฉพาะอีเมลที่ให้สิทธิ์ 'ดูได้อย่างเดียว', 'คอมเม้นต์ได้', หรือ 'แก้ไขได้' เท่านั้น.")
  }
 })
}
ใหม่กว่า เก่ากว่า